© Kabudo Martial Arts

Grandmaster Thanh Ngo 10th DAN HANSHI Karate Shotokan - Shorin Ryu - KABUDO Co-Founder of IKSSKF (International Karate Shotokan - Shorin Ryu - KABUDO Federation)