© Kabudo.Karate VKS
Kabudo Kampfsportschule

Kabudo - Hệ thống Karate Việt nam

Hệ   thống   Kabudo   Karate   Việt   nam   được   võ   sư   Thành   phát   triển   từ   Kabudo   Karate.   Võ   sư   Thành   là   học   trò   đầu   tiên của   Võ   sư   Lê   Kim   Long,   người   sáng   lập   ra   Kabudo   Karate.   Thầy   Long   đã   kết   hợp   Cương   nhu   Karate   với   các   võ   phái Nhật bản do Thầy Ling Qwang Eng chuyền dạy thành bộ môn Kabudo Karate. Đây   là   một   môn   phái   võ   tổng   hợp   các   kỹ   thuật   của   Karate,   Thiếu   lâm,   Nhu   đạo,   Aikido,   Thái   cực   quyền   và   võ   Tây tạng.   Võ   Kabudo   chứa   đựng   các   đòn   thế   cương   và   nhu   và   dạy   sử   dụng   thành   thạo   các   vũ   khí   như   kiếm   Sai,   côn nhị   khúc,   Trường   côn,   Võ   sư   Thành   sang   Đức   năm   1988   và   đưa   môn   phái   Kabudo   vào   tập   tại   Berlin   năm   1992.   Sau khi   Thầy   Long   qua   đời   Võ   sư   Thành   tiếp   tục   phát   triển   môn   phái   qua   liên   kết   Kabudo   với   các   môn   phái   võ   cổ truyền Việt nam tạo nên Kabudo Hệ thống Karate Việt nam. Giờ tập: Trẻ em: 18:00 giờ đến 19:30 Người lớn: 18:00 giờ đến 20:00 Tại Amanlisweg 40, Berlin-Marzahn
© Kabudo Berlin Deutschland
Kabudo Kampfspoprtschule

Kabudo - Hệ thống Karate Việt

nam

Hệ    thống    Kabudo    Karate    Việt    nam    được    võ    Thành   phát   triển   từ   Kabudo   Karate.   Võ   sư   Thành   học   trò   đầu   tiên   của   Võ   sư   Lê   Kim   Long,   người   sáng lập   ra   Kabudo   Karate.   Thầy   Long   đã   kết   hợp   Cương nhu   Karate   với   các   võ   phái   Nhật   bản   do   Thầy   Ling Qwang    Eng    chuyền    dạy    thành    bộ    môn    Kabudo Karate. Đây   là   một   môn   phái   võ   tổng   hợp   các   kỹ   thuật   của Karate,   Thiếu   lâm,   Nhu   đạo,   Aikido,   Thái   cực   quyền và   võ   Tây   tạng.   Võ   Kabudo   chứa   đựng   các   đòn   thế cương   và   nhu   và   dạy   sử   dụng   thành   thạo   các   vũ   khí như    kiếm    Sai,    côn    nhị    khúc,    Trường    côn,    Võ    Thành    sang    Đức    năm    1988    và    đưa    môn    phái Kabudo   vào   tập   tại   Berlin   năm   1992.   Sau   khi   Thầy Long   qua   đời   Võ   sư   Thành   tiếp   tục   phát   triển   môn phái   qua   liên   kết   Kabudo   với   các   môn   phái   võ   cổ truyền   Việt   nam   tạo   nên   Kabudo   Hệ   thống   Karate Việt nam. Giờ tập: Trẻ em: 18:00 giờ đến 19:30 Người lớn: 18:00 giờ đến 20:00 Tại Amanlisweg 40, Berlin-Marzahn